Organismele de gestiune colectiva

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, cu autoritate unica pe teritoriul Romaniei in ceea ce priveste evidenta, observarea si controlul aplicarii legislatiei in domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe.

Cu avizul Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor functioneaza organismele de gestiune colectiva a dreptului de autor si a drepturilor conexe .

Organismele de gestiune colectiva sunt persoane juridice constituite prin libera asociere, care au ca obiect de activitate, in principal, colectarea si repartizarea drepturilor a caror gestiune le este incredintata de catre titulari. Aceste organisme sunt create direct de titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, persoane fizice ori juridice, si actioneaza in limitele mandatului incredintat si pe baza statutului adoptat dupa procedura prevazuta de lege. Organismele de gestiune colectiva pot fi create in mod separat pentru gestionarea de categorii distincte de drepturi, corespunzand unor domenii diferite de creatie, precum si pentru gestionarea de drepturi apartinand unor categorii distincte de titulari.

In Romania functioneaza un numar de 10 organisme de gestiune colectiva:

1. UPFR (Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania)
- gestioneaza drepturile producatorilor de fonograme –

2. COPYRO
- gestioneaza drepturile autorilor de opere scrise –

3. CREDIDAM (Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti)
- gestioneaza drepturile artistilor interpreti sau executanti –

4. UCMR-ADA (Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania – Asociatia Drepturilor de Autor)
- gestioneaza drepturile autorilor de muzica –

5. DACIN-SARA (Societatea pentru Drepturi de Autor in Cinematografie si Audiovizual – Societatea Autorilor Romani din Audiovizual)
- Gestioneaza drepturile autorilor de opere audiovizuale -

6. VISARTA (Societatea de Gestiune Colectiva a Dreptului de Autor în domeniul Artelor Vizuale)
- gestioneaza drepturile autorilor din domeniul artelor vizuale –

7. UPFAR-ARGOA (Uniunea Producatorilor de Film si Audiovizual Romania - Asociatia Romana de Gestiune a Operelor din Audiovizual)

- gestioneaza drepturile producatorilor de opere audiovizuale –
8. ADPFR (Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din România)

- gestioneaza drepturile producatorilor de fonograme –
9. PERGAM (Societatea Autorilor si Editorilor Români de Opere Stiintifice)
- gestioneaza drepturile autorilor de opere stiintifice -

10. AGICOA ROMÂNIA
- gestioneaza drepturile conexe ale producatorilor de opere cinematografice si de alte opere audiovizuale -

Organismele de gestiune colectiva conform Legii 8/1996 modificata si adaugata au urmatoarele obligatii:

a) sa acorde autorizatii neexclusive utilizatorilor, la cererea acestora, efectuata inainte de utilizarea repertoriului protejat, in schimbul unei remuneratii, prin licenta neexclusiva, in forma scrisa;

b) sa elaboreze metodologii pentru domeniile lor de activitate, cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii in vederea platii acestor drepturi, in cazul acelor opere al caror mod de exploatare face imposibila autorizarea individuala de catre titularii de drepturi;

c) sa incheie, in numele titularilor de drepturi care le-au acordat mandat sau pe baza conventiilor incheiate cu organisme similare din strainatate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, cu utilizatorii care desfasoara activitati de comunicare publica, cu organismele de radiodifuziune ori de televiziune sau cu distribuitorii de servicii de programe prin cablu, avand ca obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat;

d) sa protejeze interesele membrilor lor, in ceea ce priveste gestionarea drepturilor cuvenite, ca urmare a utilizarii repertoriului propriu, in afara teritoriului Romaniei, prin incheierea de contracte de reprezentare cu organismele similare din strainatate;

e) sa colecteze sumele datorate de utilizatori si sa le repartizeze intre titularii de drepturi, potrivit prevederilor din statut;

f) sa asigure accesul propriilor membri la informatiile privind orice aspect al activitatii de colectare a sumelor datorate de utilizatori si de repartizare a acestora;

g) sa acorde asistenta de specialitate titularilor de drepturi si sa ii reprezinte in cadrul procedurilor legale, in limita obiectului lor de activitate;

h) sa ceara utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informatii si transmiterea documentelor necesare pentru determinarea cuantumului remuneratiilor pe care le colecteaza, precum si informatii privind operele utilizate, cu indicarea titularilor de drepturi, in vederea repartizarii acestora; utilizatorii sau intermediarii acestora au obligatia sa furnizeze, in format scris si electronic, in termen de 10 zile de la solicitare, informatiile si documentele solicitate, sub semnatura reprezentantului legal si stampilate;

i) sa asigure transparenta activitatii de gestiune colectiva in raporturile cu autoritatile publice care au drept de control si, prin acestea, cu utilizatorii;

j) sa indeplineasca orice alta activitate, conform mandatului special primit de la titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, in limitele obiectului lor de activitate.

Toate cele bune,
av. Cristina Niculescu